Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Opłaty


Opłaty w transakcjach na rynku nieruchomości

TAKSA NOTARIALNA

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

(Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 5 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 8-16, maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zwana dalej "maksymalną stawką", zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i § 4, za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z
uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146,
poz. 1546) albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.2)).
3. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:
  1)   przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
  2)   przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
  3)   przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
  4)   przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;
  5)   przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
  6)   przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;
  7)   przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;
  8)   przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma
pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

§ 3. (1) Maksymalna stawka wynosi od wartości:
  1)   do 3.000 zł - 100 zł;
  2)   powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  3)   powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4)   powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5)   powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6)   powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7)   powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i
darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

§ 4. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.


PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
W przypadku nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 2 % ceny podanej w akcie notarialnym (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 86 z 2000 r.)
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności (umowa przedwstępna), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.
W transakcjach kupna / sprzedaży nieruchomości obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży po stronie nabywcy nieruchomości.
Podatnik jest zobowiązany bez wezwania organu podatkowego złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W transakcjach kupna / sprzedaży na rynku nieruchomości płatnikami tego podatku są notariusze (w praktyce oznacza to, że notariusze obliczają i pobierają podatek od czynności cywilnoprawnych w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości).

OPŁATA SĄDOWA
Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych , której przepisy obowiązują od dnia 02 marca 2006r., przewiduje następujące opłaty sądowe w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych:


Opłata dotyczy

Wysokość opłaty stałej

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego

200 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie

proporcjonalnie do wysokości udziału, jednak nie mniej niż 100 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności)

150 zł

wniosek o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego prawa do lokalu (w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami)

150 zł

wniosek o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

wniosek o wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

wniosek o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

wniosek o założenie księgi wieczystej

60 zł

wniosek o połączenie nieruchomości w jednej, istniejącej już księdze wieczystej (niezależnie od liczby łączonych nieruchomości)

60 zł

wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

wniosek o sprostowanie działu I-O księgi wieczystej

60 zł

wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

wniosek o dokonanie innych wpisów

60 zł

wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej

100 zł

PROWIZJA BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
Prowizja biura obrotu nieruchomościami w transakcjach kupna / sprzedaży nieruchomości standardowo na rynku wynosi 3 - 5 % wartości nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości. Natomiast prowizja biura w transakcjach najmu / wynajmu nieruchomości stanowi z reguły równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu danej nieruchomości.
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna