Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Rynek Nieruchomości


Jak przekształcić ziemię rolną na działkę budowlaną ?

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inwestycyjne powinna być dokonana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z takim więc postulatem należy wystąpić do gminy, gdy powstaje tam plan. Jeśli nie ma planu, z wnioskiem o jego uchwalenie może również wystąpić właściciel gruntu rolnego.

Jeżeli chcemy dokonać zmiany przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III o obszarze większym niż 0,05 ha, musimy dodatkowo uzyskać zgodę ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Do zmiany przeznaczenia użytków rolnych klas IV o obszarze ponad 1 ha i użytków rolnych klas V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego i torfowisk o obszarze również ponad 1 ha oraz gruntów leśnych wymagane jest uzyskanie decyzji wojewody.

Sama procedura zmiany planu w praktyce trwa minimum kilka miesięcy. Koszty z tym związane ponosi gmina. Jeśli jednak w wynik zmiany planu nastąpi zmiana wartości nieruchomości, należy się liczyć z zapłatą tzw. renty planistycznej.

Warto wiedzieć, że odmowa przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania jest równoznaczna z odmową zmiany przeznaczenia gruntów. Oprócz zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego może zrodzić się konieczność uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Dotyczy to użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów wymienionych w art.2 ust.1 pkt 2 – 10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wiąże się z opłatą jednorazową i opłatami rocznymi, uiszczanymi przez 10 lat. Ich wysokość, wyrażoną w tonach ziarna żyta, ustala się stosownie do klasy gruntu i obszaru wyłączanego z produkcji. Obowiązek ten nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego, jeśli planowana inwestycja nie przekroczy powierzchni 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku wielorodzinnego.

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej nie dotyczy gruntów klas IV – VI złożonych z gleb pochodzenia mineralnego, jednak rada gminy może rozszerzyć na nie ten obowiązek.

<<< Powrót
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna