Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Rynek Nieruchomości


Od umowy pośrednictwa do umowy sprzedaży.

Transakcje na rynku nieruchomości opiewają na duże kwoty i wymagają znajomości określonych procedur prawnych. Wszystko to sprawia, że samodzielne działania w tej mierze mogą być obarczone dużym stopniem ryzyka. Najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika, zawierając z nim stosowną umowę.

Umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy pośrednikiem a zamawiającym określa zakres usług oraz wysokość wynagrodzenia za te usługi. Umowa zawierana jest zarówno z wynajmującym lub sprzedawcą nieruchomości, jak i jej potencjalnym najemcą lub nabywcą. Biuro zobowiązuje się w niej do wyszukania i przedstawienia klientowi ofert nieruchomości spełniających określone warunki lub oferentów wyrażających wolę nabycia, sprzedaży bądź najmu nieruchomości będącej w posiadaniu klienta. Umowa pośrednictwa może być zawarta na wyłączność. Pośrednicy mają obowiązek zawierania umów z klientami w formie pisemnej.

Umowę sprzedaży warto poprzedzić umową przedwstępną /przyrzeczenia/. Jest to dokument formalnie potwierdzający gotowość stron do zawarcia właściwej umowy sprzedaży w określonym terminie. Umowę przedwstępną zawiera się, gdy np. jedna ze stron ubiega się o kredyt i potrzebuje czasu na dopełnienie formalności bankowych, dana inwestycja mieszkaniowa jest dopiero w trakcie realizacji lub gdy sprzedający domaga się od kupującego części zapłaty przed ostateczną umową sprzedaży. Zapłata ta może być dokonana w formie zadatku lub zaliczki. Należy pamiętać, że zadatek lepiej zabezpiecza interesy stron.
W razie niewykonania umowy w określonym terminie przez jedną ze stron druga strona może odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek, a jeżeli sama go wręczyła, może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości. Kwotę zadatku ustala się zwyczajowo w wysokości 10% wartości umowy. Zaliczka - w przypadku rozwiązania umowy - podlega natomiast zwrotowi w wysokości, w jakiej została wręczona. W ten sposób osoba wycofująca się z transakcji nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.

Umowę przedwstępną warto zawrzeć w formie aktu notarialnego. W przypadku niedopełnienia jej warunków możemy wówczas dochodzić przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli przeniesienia własności nieruchomości, a nie poprzestawać tylko na zwrocie zadatku, jak w przypadku zwykłej umowy pisemnej, niepotwierdzonej aktem notarialnym.

Umowa przedwstępna powinna być sformułowana w sposób jasny i zrozumiały oraz zawierać wszystkie szczegóły umowy sprzedaży, takie jak: dokładny opis nieruchomości, jej cenę oraz sposób zapłaty, kwotę zadatku lub zaliczki, sposób i termin wydania nieruchomości, oświadczenie sprzedającego, że nieruchomość jest wolna od wszelkich wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich, powinna także określać termin zawarcia umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży nieruchomości jest zawsze zawierana w formie aktu notarialnego, który stanowi formalny dowód przeniesienia prawa własności nieruchomości, upoważniający do odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Jest on spisany przez notariusza na podstawie oświadczeń stron, dostarczonych dokumentów i obowiązujących przepisów prawnych. Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Każdy akt notarialny zawiera obligatoryjne treści: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, miejsce jego spisania, imię i nazwisko notariusza, adres jego siedziby oraz dane osobowe stron umowy.

<<< Powrót
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna