Mieszkania Gorzów
Rodzaj:  
Do wynajęcia:  
Województwo:    
Powierzchnia:    
od m2 do m2
Cena :    
od zł do
   Rynek Nieruchomości


Ograniczenia obrotu.

Poza wymogami co do formy oraz treści umowy sprzedaży nieruchomości, określone kategorie nieruchomości podlegają także innym jeszcze ograniczeniom obrotu. Są to ograniczenia raczej natury formalnej, nie dotyczą wyboru kontrahenta, a ich celem jest realizowanie przez Państwo różnorodnych zadań:
 urbanistycznych, mieszkaniowych, gospodarczych itp.

Ograniczenia te związane są z nieruchomościami rolnymi oraz zurbanizowanymi, czyli miejskimi.

Nieruchomości rolne (grunty rolne), czyli nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogropdniczej, sadowniczej i rybnej, nie podlegają w zasadzie szczególnym ograniczeniom obrotu. Jedynie w wypadku, gdy współwłaściciel takiej nieruchomości sprzedaje swój udział w niej, to pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu-jeśli prowadzą gospodarstwo rolne na wspólnym gruncie (art. 166 KC). Cel tego przepisu jest oczywisty – chodzi o uniknięcie rozdrabniania istniejących gospodarstw rolnych.

Z kolei właściciele nieruchomości zurbanizowanych muszą pamiętać o ewentualnych ograniczeniach, jakie mogą wynikać z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Każdy bowiem właściciel jest związany ustalonym w takim planie przeznaczeniem nieruchomości, a czynności obrotu nie mogą samodzielnie powodować zmiany tego przeznaczenia. Oznacza to, że w umowie sprzedaży działki wyłączonej spod zabudowy strony nie mogą postanowić, że kupujący na działce takiej będzie mógł wybudować dom.
Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego należy do zadań gminy, a określa się w nim m.in. tak istotne dla właścicieli nieruchomości sprawy jak:

  • zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane oraz szczególne warunki ich zagospodarowania, w tym – zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska czy zdrowia ludzi,
  • przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,
  • lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również – linie zabudowy i gabaryty obiektów oraz wskaźniki intensywności zabudowy.

W każdym zatem wypadku, gdy chcemy kupić nieruchomość np.na  cele budowlane, warto dowiedzieć się, czy możliwość zabudowy będzie zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego. Aktualizowane rejestry takich planów znajdziemy u wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. W praktyce musimy więc udać się do urzędu gminy ( w gminach wiejskich ) lub urzędu miejskiego ( w gminach miejskich ). Może się bowiem okazać, że nabyta przez nas działka została wyłączona spod zabudowy i dysponując gruntem – nie będziemy mogli go zabudować.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być obowiązkowo sporządzony m.in. dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz obszarów, dla których przewiduje się realizację regionalnych i lokalnych celów publicznych.

W razie gdy plan zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru nie został sporządzony, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu orzeka w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

<<< Powrót
Nieruchomoœci Gorzów Wielkopolski
  Nieruchomoœci Gorzów
   
Pawlukowicz Nieruchomości
ul. Łokietka 1/3, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.pawlukowicznieruchomosci.pl
biuro@
pawlukowicznieruchomosci.pl

Strona Główna | O Firmie | Oferty | Zgłoś Ofertę | Kontakt

© VisualArt 2007

Strona Główna
Strona Główna